Yhdistyksen uudet säännöt

21.03.2019

Vuosikokouksessa 20.3.2019 hyväksyttiin alla olevat säännöt. Säännöt pitää hyväksyä vielä yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa 14.5.2019.

1 §

Yhdistyksen nimi on Friisilän Omakotiyhdistys ry ja sen kotipaikka on Espoo. Yhdistyksen toiminta-alue on Espoon Friisilän kaupunginosan pientaloalue.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea ja kehittää toiminta-alueensa asukkaiden yhteistyötä, vaalia toiminta-alueensa kulttuuriperintöä sekä edistää kyläkulttuuria.

 Yhdistyksen tarkoituksena on yhteistyössä yhdistyksen toiminta-alueen päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa kehittää toiminta-aluettaan asukkaiden viihtyvyyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

1. seuraa aktiivisesti toiminta-aluetta koskevaa suunnittelua ja pyrkii vaikuttamaan toiminta-alueen kannalta myönteiseen päätöksentekoon eri organisaatioissa

2. osallistuu toiminta-alueen kehittämiseen yhteistyössä asukkaiden, yritysten, yhteisöjen ja muiden organisaatioiden kanssa

4. toteuttaa toiminta-alueen elinkelpoisuutta, asukkaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia sekä peruspalveluiden säilyttämisen ja luomisen edellytyksiä edistäviä hankkeita ja toimenpiteitä

5. järjestää kokouksia, kursseja, retkiä sekä keskustelu- ja huvitilaisuuksia

6. toimii toiminta-alueen kehittämisyhteistyössä jäsentensä yhteistyöelimenä

7. antaa lausuntoja ja tekee esityksiä

8. voi edistää tarkoituksensa toteuttamista muilla samankaltaisilla tavoilla kuin edellä kohdissa 1 - 7 on mainittu

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä voi toimeenpanna asianomaisen viranomaisen luvalla arpajaisia ja rahankeräyksiä. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi myös järjestää myyjäisiä sekä harjoittaa asianomaisen viranomaisen luvalla anniskelutoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

3 §

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä yhdistyksen toiminta-alueella vakituisesti tai osa-aikaisesti asuvat henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita yhdistyksen toiminnasta ja hyväksyvät sen tarkoituksen.

Tukijäseneksi eli kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, rekisteröity yhdistys, säätiö sekä muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannattajajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- sekä puheoikeus mutta ei äänioikeutta. 

Yhdistyksen toiminta-alueen kaikilla vakituisilla ja osa-aikaisilla asukkailla on läsnäolo-oikeus yhdistyksen kokouksissa.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahtena peräkkäisenä vuotena tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin jäsen on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

4 §

Yhdistyksen varsinaisen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen vuosikokouksen määräämä jäsenmaksu.

Vuotuinen jäsenmaksu voi olla erisuuruinen kannattajajäsenenä olevalle yhteisölle verrattuna kannattajajäsenenä olevalle yksityiselle henkilölle. Varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuvat henkilöt voidaan rekisteröidä kannattajajäseniksi ilman jäsenmaksua.

5 §

Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, 8 varsinaista ja 2-4 varajäsentä. Yhdistyksen puheenjohtajan valitsee vuosikokous kahdeksi vuodeksi. Varapuheenjohtajan, sihteerin ja muut toimet hallitus valitsee keskuudestaan. Yhdistyksen rahastonhoitaja voi olla hallituksen ulkopuolinen. Varsinaiset ja varajäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi siten, että puolet on vuosittain erovuorossa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tai vähintään kolmen jäsenen sitä vaatiessa, ja on päätösvaltainen kun jompikumpi heistä ja vähintään kolme muuta hallituksen jäsentä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä ja äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.

6 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Raha-asioissa kirjoittavat yhdistyksen nimen puheenjohtaja ja sihteeri yhdessä tai jompikumpi erikseen yhdistyksen rahastonhoitajan kanssa. Nimenkirjoitusoikeus voi olla myös henkilöllä, jolla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus.

7 §

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään 15. helmikuuta. Toiminnantarkastajien tulee antaa hallitukselle kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

8 §

Yhdistys pitää kalenterivuosittain yhden varsinaisen kokouksen hallituksen määräämänä ajankohtana viimeistään maaliskuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai yhdistyksen hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) varsinaisista jäsenistä erikseen ilmoitettua tarkoitusta varten kirjallisesti niin vaatii yhdistyksen hallitukselta. Yhdistyksen hallituksen on kutsuttava kokous koolle viimeistään kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä toisin määrätä: 

    1. se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä,
    2. äänten mennessä tasan se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa, vaaleissa kuitenkin arpa.

 Kokouskutsu yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta kullekin jäsenelle sähköpostitse tai kirjeitse jäsenen jäsenluetteloon ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai postiosoitteeseen taikka kutsuttava kokous koolle viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta yhdistyksen ilmoitustauluille kiinnitetyllä kokouskutsulla tai yhdistyksen omassa, toiminta-alueen talouksiin jaettavassa, julkaisussa julkaistulla kokouskutsulla. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Asia, jonka käsittelemistä yhdistyksen jäsen vähintään 15 päivää ennen kokousta kirjallisesti hallitukselta pyytää, on otettava esityslistalle.

9 §

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus varsinaisten jäsenten osalta

8. Päätetään maksetaanko hallituksen varsinaisille jäsenille kokouspalkkiota, päätetään maksetaanko tilintarkastajille/toiminnantarkastajille palkkioita. Mikäli päätetään, että hallituksen varsinaisille jäsenille ja/tai tilintarkastajille/toiminnantarkastajille maksetaan palkkioita, päätetään palkkioiden suuruudesta.

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jos erovuorossa

10. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet erovuoroisten tilalle

11. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa

12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

13. Kokouksen päättäminen

10 §

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen viimeinen kokous määrää varojen käytöstä, jotka tulee käyttää

yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen toiminta-alueella purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi tulee varat käyttää samaan tarkoitukseen.

11 §

Edellä olevien määräysten lisäksi yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

 

24.04.2021Friisilän Uutiset 2/2021
06.03.2021Friisilän Uutiset 1/2021
14.11.2020Friisilän Uutiset 4/2020
15.08.2020Friisilän Uutiset 3/2020
02.05.2020Friisilän Uutiset 2/2020
29.02.2020Friisilän Uutiset 1/2020
23.11.2019Friisilän Uutiset 4/2019
09.08.2019Friisilän Uutiset 3/2019
27.04.2019Friisilän Uutiset 2/2019
21.03.2019Yhdistyksen uudet säännöt

Siirry arkistoon »